ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΡΑΛΛΥ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ

25/10/2014

ΣΟΑΙΣΤΑ 

                                                                                   Οκτώβριος 2014 

                                                    

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΡΑΛΛΥ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ

 

Σε συνέχεια συζητήσεων με συναθλητές μας οδηγούς Ραλλυ Ιστορικών Sporting για τη βαθμολογία του πρωταθλήματος Ράλλυ και για προετοιμασία της συνεργασίας μας με την ΟΜΑΕ για το 2015, παραθέτουμε τα παρακάτω.

Α.  Η τελική βαθμολογία που προέκυψε από τη συνεργασία ΟΜΑΕ – ΣΟΑΙΣΤΑ για το 2014 έλαβε υπόψη τα ακόλουθα:

Α1. Δεν έγινε αποδεκτή από το χώρο των ιστορικών η αρχική πρόταση της ΟΜΑΕ για ενιαίο σύστημα βαθμολόγησης του Πρωταθλήματος Ράλλυ 2014 βασιζόμενο μόνο στη Γενική Κατάταξη των αγώνωνκαι μη λαμβάνοντας υπόψη τις κατηγορίες 1,2,3 η 4 και τους εντελώς διαφορετικούς τεχνικούς κανονισμούς J, που σε συνδυασμό με τις Homologations κάθε αυτοκινήτου καθορίζουν ανάλογα με τη χρονολογική περίοδο που κατατάσσεται κάθε αυτοκίνητο, τις επιτρεπόμενες βελτιώσεις ενώ παράλληλα αποτελεί επιθυμία όλων να εφαρμόζονται αυτοί οι κανονισμοί.

Α2. Η εφαρμογή των τεχνικών κανονισμών στα ιστορικά αυτοκίνητα διέπεται από τα άρθρα του γενικού κανονισμού της FIA, παράρτημα Κ που ισχύει και στην Ελλάδα. Το παράρτημα Κ προβλέπει ότι οι επιτρεπόμενες βελτιώσεις διέπονται από το αντίστοιχο παράρτημα J της εποχής κατάταξης κάθε ιστορικού αγωνιστικού αυτοκινήτου και σε συνέχεια από την αντίστοιχη Homologation.

Α3. Σύμφωνα με τους κανονισμούς τα ιστορικά αυτοκίνητα που μπορούν να γίνουν δεκτά σε αγώνες Rally Sporting αναφέρονται στις χρονολογίες από το 1958 έως το 1985, δηλαδή διάστημα 27 ετών.

Για το διάστημα αυτό ισχύουν οι ακόλουθοι 12 κανονισμοί J:

Παράρτημα J  1961,

παράρτημα J  1964,

παράρτημα J 1965, 
παράρτημα 
J 1966, 
παρά
ρτημα J 1968,  
παράρτημα J 1969, 
παράρτημα J 1971, 
παράρτημα J 1972, 
παράρτημα J 1975, 
παράρτημα 
J 1976, 
παράρτημα J 1981,

παράρτημα J 1985.

Οι 12 αυτοί κανονισμοί J αναφέρονται σε σημαντικά διαφορετικές χρονολογικές περιόδους 27 ετών, έχουν συνταχθεί με διαφορετική μεταξύ τους φιλοσοφία και περιέχουν σημαντικές αντιφατικές μεταξύ τους διατάξεις, ως εκ τούτου δεν μπορούν να συνυπάρχουν στην περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο τα αυτοκίνητα συμμετέχουν σε ενιαία βαθμολογία εξαρτώμενημόνον από τα κυβικά η μόνο από τη γενική κατάταξη.  

Α4. Τα διάφορα παραρτήματα J από το 1961 έως το 1985 περιέχουν γενικές διατάξεις για τις επιτρεπόμενες βελτιώσεις και σε συνδυασμό με τις Homologation κάθε αυτοκινήτου, δεν υπακούουν σε κάποια λογική αυξανόμεναεπιτρεπόμενων βελτιώσεων ανάλογα με τη χρονική εξέλιξη των αυτοκινήτων.

Έτσι προκύπτουν χρονολογικά πολύ σημαντικές τεχνολογικές διαφοροποιήσεις, ακόμα και σε αυτοκίνητα του ιδίου ακριβώς τύπου και μάρκαςανάλογα με την χρονολογική περίοδο κατάταξής τους (σύμφωνα με κατηγορία 1, 2, 3 ή 4, Homologation και παράρτημα J οπότε προκύπτει και το αντίστοιχο HTP).

Οι διαφοροποιήσεις, μεταξύ άλλων, αφορούν:

⎯ Διαφορετικό διαχωρισμό κλάσεων ανάλογα με τα κυβικά σε κάθε χρονολογική περίοδο.
⎯ Διαφορετικές επιτρεπόμενες βελτιώσεις συστημάτων  τροφοδοσίας (μόνον του αρχικού κατασκευαστή, ή της homologationή ελεύθερες).
⎯ Διαφορετικές επιτρεπόμενες βελτιώσεις συστημάτων εξαγωγής.
⎯ Διαφορετικά επιτρεπόμενα ελάχιστα βάρη ακόμα και για αυτοκίνητα του ίδιου τύπου και μάρκας.
⎯ Διαφορετικές επιτρεπόμενες βελτιώσεις αναρτήσεων (ρυθμιζόμενες ή μόνον οι εργοστασιακές, ή μη ρυθμιζόμενες).
⎯ Διαφορετικές επιτρεπόμενες βελτιώσεις συστημάτων ανάφλεξης.

A5. Κατηγορίες / Κλάσεις / Επιτρεπόμενες βελτιώσεις / Σχόλια 

Κατηγορία 1 (1958 – 1969)

Category 1: Touring and GT cars, model homologated between 1/1/1958 and 31/12/1969.

• A1 up to 1000 cm3 (before 31/12/1961)
• A2 from 1001 cm3 to 1600 cm3 (before 31/12/1961)
• A3 over 1600 cm3 (before 31/12/1961)
• B1 up to 1000 cm3 (after 31/12/1961)
• B2 from 1001 cm3 to 1300 cm3 (after 31/12/1961)
• B3 from 1301 cm3 to 1600 cm3 (after 31/12/1961)
• B4 from 1601 cm3 to 2000 cm3 (after 31/12/1961)
• B5 over 2000 cm3 (after 31/12/1961)

 

α) Όχι αλλαγή συστήματος εισαγωγής / τροφοδοσίας. 

β) Όχι αλλαγή πολλαπλής εξαγωγής.

γ) Όχι ρυθμιζόμενες αναρτήσεις.

δ) Όχι αλλαγή συστήματος ανάφλεξης

ε)Πολύ λίγες επιτρεπόμενες βελτιώσεις με αποτέλεσμα τις μεγαλύτερες αναλογίες κιλών ανά ίππο στα αυτοκίνητα και τις μικρότερες επιδόσεις σε κράτημα, φρένα κλπ.

Στην κατηγορία 1 ανήκουν γενικά τα αυτοκίνητα με τις μικρότερες ιπποδυνάμεις πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, που διέθεταν εργοστασιακά προηγμένους κινητήρες και μικρά βάρη.

 

Κατηγορία 2 (1970 – 1975)

Category 2: Touring (T), Competition Touring (CT), Grand Touring (GT) and Competition Grand Touring (GTS) cars of Groups 1, 2, 3 and 4, models homologated between 1/1/1970 and 31/12/1975.

• C0 up to 1150 cm3
• C1 from 1151cm3 to 1300 cm3
• C2 from 1301 cm3 to 1600 cm3
• C3 from 1601 cm3 to 2000 cm3
• C4 from 2001 cm3 to 2500 cm3
• C5 over 2500 cm3

 

Επιτρέπονται γενικά αυτά που απαγορεύονται στην κατηγορία 1, καθώς και πολλές άλλες βελτιώσεις μέσω των Homologations π.χ.  

α) Επιτρέπεται αλλαγή συστήματος εισαγωγής / τροφοδοσίας. 

βΕπιτρέπεται αλλαγή πολλαπλής εξαγωγής.

γΕπιτρέπονται  ρυθμιζόμενες αναρτήσεις.

δΕπιτρέπεται αλλαγή συστήματος ανάφλεξηςσε ηλεκτρονική για τα περισσότερα αυτοκίνητα.

ε) Όχι θέσπιση ελαχίστων βαρών ανά κλάση, αλλά ότι προβλέπει κάθε homologation.

Στην κατηγορία 2 ανήκουν τα αυτοκίνητα με τις περισσότερες δυνατότητες ελευθεριών και βελτιώσεων π.χ. Escort MKRS1600 (με δίλιτρο κινητήρα 16  βάλβιδο με 2 εκκεντροφόρους),  Porsche 911RSκ.λ.π.

 

Κατηγορία 3 (1976 – 1981)

Category 3: Touring (T), Competition Touring (CT), Grand Touring (GT) and Competition Grand Touring (GTS) cars of Groups 1 2, 3 and 4, models homologated between 1/1/1976 and 31/12/1981.

• D0 up to 1150 cm3
• D1 from 1151 cm3 to 1300 cm3
• D2 from 1301 cm3 to 1600 cm3
• D3 from 1601 cm3 to 2000 cm3
• D4 over 2000 cm3

 

α) Λιγότερες ελευθερίες από προηγούμενη κατηγορία 2 θέσπιση ελαχίστων βαρών ανά κλάση για όλα τα αυτοκίνητα.

β) Περιορισμοί στις αλλαγές των συστημάτωντροφοδοσίας. 

Στην κατηγορία 3 ανήκουν αυτοκίνητα με σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις λόγω προόδου της εποχής, αλλά με λιγότερες ελευθερίες λόγω κανονισμών και έτσι, άλλοτε υπερτερούν των αντίστοιχων της κατηγορίας 2 και άλλοτε υπολείπονται των αντίστοιχων της κατηγορίας 2 και δημιουργούνται έτσι σημαντικές ανισότητες π.χ. διαφορές μεταξύ Escort MKκαι ΜΚ2, διαφορές μεταξύ Porsche 911 κ.λ.π.

 

Κατηγορία 4 (1982 – 1985)

Category 4: Touring (T), Competition Touring (CT), Grand Touring (GT) and Competition Grand Touring (GTS) cars of Groups A and B, models homologated between 1/1/1982 and 31/12/1985 (Period J1)

• E1 Group A up to 1300 cm3
• E2 Group A from 1301 cm3 to 1600 cm3
• E3 Group A from 1601 cm3 to 2000 cm3
• E4 Group A over 2000 cm3
• E5 Group B up to 1600 cm3
• E6 Group B over 1600 cm3

 

Σημαντικές τεχνολογικές βελτιώσεις γενικά στα αυτοκίνητα και τους κινητήρες μέσω ψεκασμού και ηλεκτρονικών  εγκεφάλων, TURBO, τετρακίνητης  κ.λ.π.

Στην κατηγορία 4 ανήκουν αυτοκίνητα με πολύ σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις λόγω εποχής, που επιδέχονται διαφορετικές και αποδοτικότερες επιτρεπόμενες αγωνιστικές βελτιώσεις αλλά και τα υπεραυτοκινητα του GROUP B.

 

Γενικά Σχόλια επί των κανονισμών J

⎯ Ίδια αυτοκίνητα (μάρκατύπος) μετατρέπονται σε εντελώς διαφορετικής απόδοσης αγωνιστικά αυτοκίνητα, ανάλογα με τη χρονολογική κατηγορία που θα καταταγούν, σε ότι αφορά κυρίως ιπποδύναμη, βάρος, αναρτήσεις και φρένα, π.χ. 
• Porsche 911  κατηγορίας σε σχέση με Porsche 911 κατηγορίας 2,
• BMW 2002 ti(2000) κατηγορίας 1 σε σχέση με BMW 2002 ti (2000) κατηγορίας 2,
• Escort MK1 κατηγορίαςσε σχέση με Escort MK1κατηγορίας 2,
• Escort MK1 κατηγορίας 2 σε σχέση με Escort MK2 κατηγορίας 3.

 

⎯ Αυτοκίνητα ίδιου κυβισμού, αλλά διαφορετικής κατηγορίας μετατρέπονται σε εντελώς διαφορετικής απόδοσης αγωνιστικά αυτοκίνητα, π.χ. 
• Kadet  1,1 (1300) κατηγορίας 1 σε σχέση με Toyota Starlet 1300 κατηγορίας 3,
• Porsche 911 2000 κ.ε. κατηγορίας σε σχέση 1 με Escort MK1 RS1600 2000 κ.ε. κατηγορίας 2,
• BMW 1600 ti κατηγορίας 1 σε σχέση με Toyota Corolla AE 86κατηγορίας 4,
• VW Beatle 1600 κατηγορίας 2 σε σχέση με Escort MK1 1600 16V κατηγορίας 1.
• Όλα τα ιστορικά αυτοκίνητα σε σχέση με τα GROUP B της κατηγοριας4

A6. Εξετάστηκε η εξέλιξη των πρωταθλημάτων Rally Sporting Ιστορικών των προηγουμένων ετών στην Ελλάδα και διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

• 2011 (Ελλάδα)

Έλαβαν μέρος στους 9 αγώνες Rally και Rally Sprint του ενιαίου πρωταθλήματος Rally Ιστορικών για τις κατηγορίες 1&2&3 συνολικά 57 οδηγοί στη διάρκεια όλου του έτους.

Εξ’ αυτών μόνον 4 έλαβαν μέρος και σε 6 αγώνες και μόνο 1 έλαβε μέρος σε 5 αγώνες, ενώ όλοι οι υπόλοιποι από τους 57 έλαβαν μέρος σε 3 η λιγότερους από 3 αγώνες. 

Έτσι οι θέσεις του πρωταθλήματος κατελήφθησαν από αυτούς που έλαβαν μέρος και βαθμολογήθηκαν τις περισσότερες φορές και ανήκουν σε διάφορες χρονολογικές κατηγορίες 1&2&3 και διάφορα κυβικά (1600 ως και 3000)

• 2012 (Ελλάδα)

Έλαβαν μέρος στους οκτώ αγώνες του 2012 στα πλαίσια των δύο πρωταθλημάτων RallyΙστορικών (κατηγορία 1&2 και κατηγορία 3&4) συνολικά 39 διαφορετικοί οδηγοί στη διάρκεια όλου του έτους.

Εξ’ αυτών : 

Στην κατηγορία 1&2 έλαβαν μέρος μόνον 2 σε 5 αγώνες και μόνον 2 σε 4 αγώνες και μεταξύ τους κατέλαβαν τις αντίστοιχες 4 πρώτες θέσεις στο πρωτάθλημα.

Στην κατηγορία 3&4 μόνον 1 έλαβε μέρος σε 6 αγώνες, μόνον 2 έλαβαν μέρος σε 5 αγώνες και μόνο 1 έλαβε μέρος σε 4 αγώνες και μεταξύ τους κατέλαβαν τις αντίστοιχες 4 πρώτες θέσεις στο πρωτάθλημα.

• 2013 (Eλλάδα) 

Έλαβαν μέρος στους αγώνες του 2013 στα πλαίσια των δύο πρωταθλημάτων RallyΙστορικών (κατηγορία 1&2 και κατηγορία 3&4) συνολικά 34 διαφορετικοί οδηγοί στη διάρκεια όλου του έτους.

Εξ’ αυτών μόνον 7 έλαβαν μέρος στους ελάχιστους απαιτούμενους 3 αγώνες για να δικαιούνται κατάταξης στα 2 πρωταθλήματα κι έτσι μόνον αυτοί οι 7 οδηγοί κατέλαβαν θέσεις στα αντίστοιχα πρωταθλήματα.

Πρωτάθλημα κατηγορίας 1&2 : 3 οδηγοί

Πρωτάθλημα κατηγορίας 3&4 : 4 οδηγοί

• 2014 (Ελλάδα)

Έλαβαν μέρος μέχρι σήμερα στους 5 από τους 6 αγώνες του πρωταθλήματος (υπολείπετε το Παλλάδιο, που συνήθως έχει αρκετές συμμετοχές) συνολικά σε όλες τις κατηγορίες 44 διαφορετικοί οδηγοί δηλαδή 30% περισσότεροι από το 2013, ικανοποιώντας με το παραπάνω το στόχο μας που ήταν η διατήρηση του περσινού αριθμού και η κατά το δυνατόν αύξησή του (ο αριθμός αυτός, μεγαλώνει αν λάβουμε υπόψη και το Ράλλυ SPRINT Αγίου Μερκουρίου, που ήταν εκτός πρωταθλήματος και πιθανόν περισσότερομε το παλλάδιο). 

 

A7.  Εξετάστηκε η εξέλιξη του Ευρωπαϊκούπρωταθλήματος Rally Sporting Ιστορικών  που περιλαμβάνει κάθε χρόνο 12-14 αγώνες διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

 

• 2013 (Eυρώπη) 

Έλαβαν μέρος στους 12 αγώνες Historic Sporting Rally του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος συνολικά 34 διαφορετικοί οδηγοί ως ακολούθως :

Kατηγορία 1 : 6 οδηγοί συνολικά

Kατηγορία 2 : 13 οδηγοί συνολικά

Kατηγορία 3 : 10 οδηγοί συνολικά

Kατηγορία 4 : 5 οδηγοί συνολικά

Εξ αυτών μόνο 14 οδηγοί έλαβαν μέρος σε 6 έως 7 από τους 12 συνολικά αγώνες και κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις στις αντίστοιχες κατηγορίες.

 

• 2014(Eυρώπη) 

Είχαν λάβει μέρος στους 7 αγώνες Historic Sporting Rally του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, μέχρι το Ακρόπολις, συνολικά μόνο 34 διαφορετικοί οδηγοί ως ακολούθως:

Kατηγορία 1 : 3 οδηγοί συνολικά

Kατηγορία 2 : 14 οδηγοί συνολικά

Kατηγορία 3 : 12 οδηγοί συνολικά

Kατηγορία 4 : 5 οδηγοί συνολικά 

 

Εξ’ αυτών μόνο 9 οδηγοί έχουν λάβει μέρος σε πάνω από 4 αγώνες και είναι αυτοί οι οποίοι κατέχουν τις πρώτες θέσεις στιςαντίστοιχες κατηγορίες.

 

Α8.  Από την εξέταση της εξέλιξης του ευρωπαϊκού και του ελληνικού πρωταθλήματος Rally SportingΙστορικών των τελευταίων ετών διαπιστώθηκε ότι:

 

α) Ο συνολικός αριθμός συμμετεχόντων ανά έτος σε όλες τις κατηγορίες και κλάσεις και σε όλους τους αγώνες Ραλλυ Ιστορικών είναι περιορισμένος (34-57 συμμετοχές), ενώ στην Ελλάδα είναι μερικές φορές μεγαλύτερος και από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

β) Ο συνολικός αριθμός συμμετεχόντων ανά αγώναείναι εν γένει μικρός ενώ σε κάποιους αγώνες είναι μικρότερος και από 10 συμμετοχές οπότε δενσυμπληρώνονται  κλάσεις  και κατηγορίες.

γ) Λόγω μη συστηματικής συμμετοχής των ίδιων αγωνιζόμενων στους επιμέρους αγώνες η διάκριση σε κατηγορίες και πρωταθλήματα προκύπτει κυρίως από το ποιος συμμετέχει σε περισσότερους αγώνες ενώ σπάνια οι κατηγορίες ή οι κλάσεις(κυβικά)διαθέτουν ικανό αριθμό συμμετεχόντων.

δ) Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα όπως και στο ελληνικό η γενική κατάταξη σε έναν αγώνα είναι σημαντική μόνο για τον κάθε αγώνα και όχι για το πρωτάθλημα (όπως έγινε το 2014).

ε) Στο πρόσφατο 13ο ιστορικό Rally Ακρόπολις του 2014 συμμετείχαν μόνο 17 οδηγοί από το σύνολο των 34 που επισήμως έχουν δηλωθεί στην FIA ότι θα συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Rallyπαρά το γεγονός ότι ο αγώνας είχε πολύ μεγάλο αγωνιστικό και βαθμολογικό ενδιαφέρον.

 

στ) Βασικός στόχος κάθε αγώνα από πλευράς αγωνιζομένων  και διοργάνωσης παραμένει η συμμετοχή περισσότερων αγωνιζομένων ιστορικών αυτοκινήτων .(Στην Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 150 ιστορικά αγωνιστικά αυτοκίνητα για Ραλλυ και παρατηρείται μη συμμετοχή κυρίως των αδύναμων και γενικά μη πολύ βελτιωμένων αυτοκίνητων στα όρια των κανονισμών τους η των κατηγοριών 1 και 2 που υπήρχαν πολλές συμμετοχές)


Β.  ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

 

Β1. Ο καταλαμβανόμενες θέσεις των αγωνιζομένων στα πρωταθλήματα συνήθως δεν είναι αποτέλεσμα:

• ούτε επαρκούς ανταγωνισμού, 
• ούτε μεταξύ ικανού αριθμού αγωνιζομένων, ανά κλάση (κυβικά) ή κατηγορία
• ούτε μεταξύ αντίστοιχων αγωνιστικών επιδόσεων αυτοκινήτων. 

Β2. Οι τελικές θέσεις στο πρωτάθλημα είναι αποτέλεσμα κυρίως του μεγαλύτερου αριθμού αγώνων που μπορεί κάποιος να συμμετάσχει και να τερματίσει.

Β3. Για τους περισσότερους αγωνιζόμενους στα Ιστορικά πρωταρχική σημασία έχει να ικανοποιηθούν από τον κάθε αγώνα στον οποίο συμμετέχουν και παράλληλα να μπορούν να διεκδικήσουν βαθμούς για πρωταθλήματα.

Β4. Ο χώρος των αγώνων Ιστορικών αυτοκινήτων επιτρέπει κυρίως την αναβίωση του κλίματος των αγώνων αυτοκινήτων εποχής όπου τα ιστορικά αυτοκίνητα λαμβάνουν μέρος με τους κανόνες της κάθε εποχής και διακρίνεται ο νικητής μεταξύ αντίστοιχων αυτοκινήτων κάθε επί μέρους εποχής.Χαρακτηριστική είναι άλλωστε η εισαγωγική παράγραφος του παραρτήματος Κ της FIA το οποίο θέτει τους κανόνες και επιτρέπει σήμερα τη διοργάνωση αγώνων Ιστορικών Αυτοκινήτων:  

FIA

FEDERATION INTERNATIONALE DE L’ AUTOMOBILE

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ – (APPENDIX K)

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1.1. Η FIA δημιούργησε τον Κανονισμό του «Παραρτήματος Κ» ώστε τα Ιστορικά Αυτοκίνητα να λαμβάνουν μέρος σε αγώνες σύμφωνα με

κανονισμούς που εξασφαλίζουν την διατήρηση των τεχνικών χαρακτηριστικών της περιόδου κατασκευής τους και απαγορεύουν τις

μετατροπές για μεγαλύτερη απόδοση και καλύτερη συμπεριφορά που μπορούν να προέλθουν από την εφαρμογή της σύγχρονης

τεχνολογίας. Οι Ιστορικοί Αγώνες αυτοκινήτου δεν είναι απλά ένας ακόμα θεσμός για την απόκτηση επάθλων. Είναι ένα σύνολο κανόνων

στους οποίους το βασικό στοιχείο είναι η αφοσίωση στα αυτοκίνητα και στην ιστορία τους. Ο αθλητισμός με Ιστορικά Αυτοκίνητα

αποτελεί έναν ενεργό εορτασμό της Ιστορίας του Αυτοκινήτου.

Β5. Με βάση όλα τα παραπάνω πρέπει ο τρόπος βαθμολόγησης πρωταθλημάτων  Ραλλυ Ιστορικών  να  είναι ένα Σύστημα  που να : 

⎯ Επιτρέπει στους αγωνιζόμενους στις 4 χρονολογικές κατηγορίες να συναγωνίζονται μεταξύ της κατηγορίας τους, να διεκδικούν την διάκριση στην κατηγορίας τους και την κλάση τους και να διεκδικούν συγχρόνως θέσεις και στο πρωτάθλημα.
⎯ Ενθαρρύνει τους αγωνιζόμενους οποιασδήποτε κατηγορίας ή κλάσης να συμμετέχουν σε όσο το δυνατόν περισσότερους αγώνες για να συλλέξουν βαθμούς για το πρωτάθλημα.
⎯ Μειώνει τους βαθμούς κατηγορίας και τους βαθμούς κλάσης  όταν ο συναγωνισμός είναι ανεπαρκής π.χ. κάτω από το όριο των 3 συμμετοχών όπως ίσχυσε για το 2014.
⎯ Μειώνει την βαθμολογική ψαλίδα μεταξύ πολύ δυνατών και πιο σύγχρονων αυτοκινήτων από τα αδύναμα και τεχνολογικά παλαιότερα.
⎯ Δίνει την δυνατότητα σε όλους να διακριθούν διαλέγοντας το αυτοκίνητο που προτιμούν και όχι το πιο δυνατό μεταξύ των 4 τελείως διαφορετικών χρονολογικά και τεχνολογικά αλλά και από πλευράς κανονισμών κατηγοριών 1,2,3,4.
⎯ Παράγει μικρές βαθμολογικές διαφορές με αποτέλεσμα να υπάρχει ενδιαφέρον μέχρι το τέλος της περιόδου των αγώνων.
⎯  Ο τρόπος βαθμολόγησης να κινείται στα πλαίσια των γενικών αρχών του βασικού Παραρτήματος Κ για τους αγώνες Ιστορικών   και να ενθαρρύνει το σύνολο των  ιδιοκτητών  ιστορικών αγωνιστικών αυτοκινήτων sporting στην Ελλάδα ανεξαρτήτως  χρονολογικής κατηγορίας και κλάσης. 

 

Γ  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΑΛΛΥ 2015 

 

Πρόταση α. 

Να διατηρηθεί το ίδιο βαθμολογικό σύστημα με το 2014, δηλαδή: να συλλέγει κάθε αγωνιζόμενος βαθμούς για το πρωτάθλημα ως άθροισμα 2 παραγόντων από:

− την κατάταξη στην κατηγορία του (1,2,3 ή 4)
− την κατάταξη στην κλάση της κατηγορίας του (κυβικά)
−  

Δεν επιβραβεύονται τα καλά αποτελέσματα στη γενική κατάταξη του κάθε αγώνα και δεν λαμβάνονται υπ’ όψη στη βαθμολογία του πρωταθλήματος

 

Στο τέλος του πρωταθλήματος βραβεύονται οι 6 πρώτοι στο πρωτάθλημα.(Στο θέμα αυτό μπορούν να προταθούν διαφοροποιήσεις)


Πρόταση β. (Προτεινόμενη από το ΔΣ του ΣΟΑΙΣΤΑ) 

Να εξελιχθεί για το 2015, ο τρόπος βαθμολόγησηςτου 2014 προσθέτοντας στη βαθμολογία είναι επιπλέον παράγοντα ανάλογα με την γενική κατάταξη σε κάθε αγώνα. 

Παράλληλα να διαφοροποιηθεί η βράβευση στο τέλος του πρωταθλήματος και αντί για μόνο τους 6 πρώτους του πρωταθλήματος να βραβεύονται οι 3 πρώτοι του πρωταθλήματος και οι 3 πρώτοι κάθε κατηγορίας. 

 

Πρόταση Βαθμολογίας Πρωταθλήματος  Ραλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων 2015 

Το πρωτάθλημα είναι ένα και για τις 4 κατηγορίες και η βαθμολογία και η σειρά κατάταξης στο πρωτάθλημα, προκύπτει με σύστημα πολυνίκους, από τους βαθμούςπου συγκεντρώνει κάθε αγωνιζόμενος ως άθροισμα βαθμών από:

• την γενική κατάταξη του αγώνα 
• την κατάταξη στην κατηγορία του
• την κατάταξη στην  κλάση του

με τους ακόλουθους κανόνες:

Σε κάθε αγώνα αναφέρεται στη λίστα συμμετοχών η κατηγορία, η κλάση (κυβικά) και η χρονολογική περίοδος του αυτοκινήτου (αναλόγως του HTP).

Σε κάθε αγώνα ανακοινώνεται η γενική κατάταξηη κατάταξη ανά κατηγορία (1,2,3 και 4)  και  η κατάταξη ανά κλάση κάθε κατηγορίας.

 

Η βαθμολογία κάθε αγωνιζομένου για το πρωτάθλημα προκύπτει ως άθροισμα των βαθμών από: 

α) Την γενική κατάταξη του Αγώνα Ιστορικών ως ακολούθως:

1ος γενικής κατάταξης   10 βαθμοί

2ος γενικής κατάταξης   8 βαθμοί

3ος γενικής κατάταξης   6 βαθμοί

4ος γενικής κατάταξης   5 βαθμοί

5ος γενικής κατάταξης   4 βαθμοί

6ος γενικής κατάταξης   3 βαθμοί

7ος γενικής κατάταξης    2 βαθμοί

8ος γενικής κατάταξης κατηγορίας 1 βαθμός

 

β) Την κατάταξη στην κατηγορίας του (1 ή 2 ή 3 ή 4) ως ακολούθως:

1ος κατάταξης κατηγορίας 10 βαθμοί

2ος κατάταξης κατηγορίας 8 βαθμοί

3ος κατάταξης κατηγορίας 6 βαθμοί

4ος κατάταξης κατηγορίας 5 βαθμοί

5ος κατάταξης κατηγορίας 4 βαθμοί

6ος κατάταξης κατηγορίας 3 βαθμοί

7ος κατάταξης κατηγορίας 2 βαθμοί

8ος κατάταξης κατηγορίας 1 βαθμός 

 

γΤην κατάταξη στην κλάση της κατηγορίας του ως ακολούθως:

1ος κλάσης 10 βαθμοί

2ος κλάσης 8 βαθμοί

3ος κλάσης 6 βαθμοί

4ος κλάσης 5 βαθμοί

5ος κλάσης 4 βαθμοί

6ος κλάσης 3 βαθμοί

7ος κλάσης 2 βαθμοί

8ος κλάσης 1 βαθμό

 

Οι ανωτέρω βαθμοί  κατατάξεων σε γενική, κατηγορία και κλάση, ισχύουν για ελάχιστη συμμετοχή 3 αυτοκινήτων που θα λάβουν εκκίνηση και ανεξαρτήτως αριθμού τερματιζόντων.

Σε περίπτωση 2 εκκινούντων σε κατηγορία ή κλάση, ο 1ος θα πάρει τους βαθμούς του2ου  και ο 2ος τους βαθμούς του 3ου.

Σε περίπτωση που εκκινήσει ένα (1) αυτοκίνητο σε κατηγορία ή κλάση θα πάρει τους βαθμούς του 3ου.

Οι βαθμοί όλων των συμμετεχόντων πολλαπλασιάζονται με τον συντελεστή δυσκολίας κάθε αγώνα.

Κατάταξη στο Πρωτάθλημα:

Ανάλογα με τους βαθμούς που συνέλεξε κάθε συμμετέχων από την γενικήτην κατηγορία του και την κλάση του.

(Έτσι οι πρώτοι του πρωταθλήματος μπορεί να προέρχονται από διαφορετικές

κατηγορίες, η κλασεις (κυβικα )ανάλογα με τους βαθμούς που συνέλεξαν.)

Για να καταταγεί κάποιος συμμετέχων στο πρωτάθλημα πρέπει να έχει λάβει μέρος

σε τουλάχιστον 3 από τους 6 αγώνες.

Δεν τίθεται ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων σε κάθε αγώνα, κατηγορία ή κλάση ή στο πρωτάθλημα για να βαθμολογηθούν οι αγωνιζόμενοι.

Για την κατάταξη στο πρωτάθλημα λαμβάνονται υπόψη οι καλύτερες βαθμολογίες

σε 5 από τους 6 αγώνες.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά τα καλύτερα

αποτελέσματα κατάταξης γενικής των αγώνων της χρονιάς.

(π.χ. Περισσότερες 1ες θέσεις γενικής ανά αγώνα, περισσότερες 2ες θέσεις,

περισσότερες 3ες θέσεις, κ.λ.π.).

Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας οι περισσότερες πρώτες θέσεις γενικής κατάταξης

κατηγορίας (π.χ. Περισσότερες 1ες θέσεις, περισσότερες 2ες θέσεις, περισσότερες 3ες

θέσεις, κ.λ.π.)

Πρόταση γ. 

Να μην υπάρχει ενιαίο πρωτάθλημα Ραλλυ για όλες τις κατηγορίες με τους 6 πρώτους να βραβεύονται στο τέλος του πρωταθλήματος αλλά να υπάρχουν μόνο οι 4 γενικές κατατάξεις στις 4 κατηγορίες(1,2,3 και 4) και να βραβεύονται κάθε χρόνο οι τρεις πρώτοι γενικής κάθε μιας από τις 4 κατηγορίες.

Δηλαδή αντί για 6 βραβεύσεις στους 6 πρώτους του Πρωταθλήματος να γίνονται συνολικά 12 βραβεύσεις στους 3 πρώτους κάθε κατηγορίας(1,2,3 και 4)

Το σύστημα αυτό είναι το πλέον εφαρμοζόμενο στον Ευρωπαϊκό χώρο των ιστορικών και δεν παρουσιάζει προβλήματα με την αλληλοεμπλοκη των κανονισμών.

 Τα μέλη του ΔΣ του ΣΟΑΙΣΤΑ παρακαλούμε να εξετάσετε όλα τα παραπάνω και να μας γνωρίσετε τις προτιμήσεις η ολοκληρωμένες προτάσεις σας  (που να μπορούν να καλύψουν την συνολική κατάσταση, να λαμβάνουν υπόψη την αυθεντικότητα των αυτοκινήτων και να σέβονται τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς και τις χρονολογικές και τεχνολογικές διαφοροποιήσεις των αγωνιστικών αυτοκινήτων κάθε κατηγορίας με γνώμονα τον σεβασμό  των προδιαγραφών κάθε εποχής βάσει εγκεκριμένων HTP)

 στο mail  vbirlirakis@gmail.com  μέχρι και την Τρίτη28.10 2014 ώστε να αξιοποιηθούν και να γίνει σχετική πρόταση προς την ΟΜΑΕ για το  2015. 

Επίσης τηλεφωνικά για διευκρινίσεις η τις προτάσεις σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους :

Βαγγελη Μπιρλιρακη  6944-378588

Οδυσσεα  Τσαγκαρη   6932- 413006

Αριστειδη  Ματιατο

 Όλα τα παραπάνω απευθύνονται στους αγωνιζόμενους κατηγορίας SPORTING  Ραλλυ  ιστορικών που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στους αγώνες του 2015 και αποστέλλεται από τον ΣΟΑΙΣΤΑ σε οδηγούς που έλαβαν μέρος  στα τελευταία 2 πρωταθλήματα ραλλυ ιστορικών 2013 και 2014 και μπορέσαμε να βρούμε το mail  τους η να το διαβάσουν στο site του ΣΟΑΙΣΤΑ.

 

 

                                                                        Τα  μέλη του ΔΣ του ΣΟΑΙΣΤΑ

 

 

                               

 

 

 

Δείτε όλα τα Νέα